Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Sections
You are here: Home / Family / travel / stenaTravel

stenaTravel

print

Resevillkor

Allmänna resevillkor för paketresor
Särskilda resevillkor för paketresor
Allmänna transportvillkor
Särskilda transportvillkor
Bra att veta inför resan

Allmänna Resevillkor för Paketresor

Konsumentverket/KO, och Passagerarrederiernas Förening, har träffat följande överenskommelse om ändringar och tillägg till Allmänna villkor på paketresor. Ändringarna i Allmänna villkor för paketresor skall gälla för resor som säljs från och med 1 maj 2002 och avgår från 1 oktober 2002.

1. AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN.

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen, ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN.

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.- Vid fastställande av resans pris skall resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.- Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5% av resans pris.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan, skall resenären erlägga 15% av resans pris.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar , men tidigare än 24 timmar före avresan, skall resenären erlägga 50% av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.

- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2-3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kronor.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes make/maka/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led, syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställningen får ske om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om en person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär / andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2-3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell / anläggning, i rum / lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/ eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har till godo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET.

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kronor, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN OCH INSTÄLLANDE AV RESAN.

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.

Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalt enligt avtalet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar för avresan), eller

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset.

Inträffar kostnadsökning för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1. ändringar i transportkostnader,

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 - 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60 kr.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.

Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningarna överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.

Såväl arrangören och resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESA, FEL OCH BRISTER.

6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks, och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadestånd ansvar enligt andra stycket, endast om också den som har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.

Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.

Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE.

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljare om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna lämplig lösning.

8. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

8.1 Arrangörens anvisningar m m.

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada.

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m.

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som

t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget.

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. TVISTLÖSNING.

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

Särskilda resevillkor för Stena Lines och Scandlines paketresor

Nedanstående avgifter ersätter anmälnings- och avbeställningsavgifter i avsnittet Allmänna resevillkor för paketresor.

Vid avbeställning p g a akut sjukdom eller olycksfall debiteras avbeställningsavgifter (se avsnitt Anmälnings- och avbeställningsavgifter nedan), för de som ej har tecknat avbeställningsskydd.

Anmälnings- och avbeställningsavgifter för paketresor på Stena Lines och Scandlines samtliga linjer

1. Bokning av paketresa.

Kan göras hos alla auktoriserade resebyråer eller direkt på något av Stena Lines egna bokningskontor. Vi rekommenderar att bokning sker i god tid före avresa, inte bara övernattning utan även bilplats för respektive färjeöverfarter.Vid bokning skall namn på alla resenärer uppges.

1.1 Vid bokning av resor erlägges en anmälningsavgift på 10% av resans totalpris, dock lägst 200 kr. Resterande belopp betalas senast 30 dagar före avresa om inte annat avtalats.

2. Avbeställning och ändringar företagna av resenären.

2.1 Avbeställer resenären resan tidigare än 30 dagar före avresan, resdagen inräknad, återbetalas anmälningsavgiften med avdrag för expeditionsavgift på 5% av resans totalpris, dock lägst 200:-.

2.2 Avbeställer resenären 30 - 15 dagar före avresan, resdagen inräknad, har arrangören rätt att tillgodoräkna sig 15% av resans totalpris, dock lägst 200:-.

2.3 Avbeställer resenären 14 - 1 dag före avresan, resdagen inräknad, har arrangören rätt att tillgodoräkna sig 50% av resans totalpris.

2.4 Sker avbeställning inom 24 timmar eller ingen avbeställning alls före avresan äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

2.5 Vid ändring som sker tidigare än 15 dagar före avresan, resdagen inkluderad, och som innebär minskat antal personer, annan avresedag eller destination uttages en ändringskostnad på 100:-. Ändringar som företas därefter likställs med avbeställning och nybokning enligt gällande regler för paketresor.

3. Reklamation

Eventuella anmärkningar och anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, först göras på platsen och därefter senast inom en månad efter resans slut. Reklamation ska ske skriftligen och ställs till Stena Line AB, Reklamation paketresor, 405 19 Göteborg. En reklamation på platsen skall på något sätt finnas skriftligt dokumenterad mellan resenären och hotellet. Har resenären på grund av omständigheter som är att jämställa med vad som enligt svensk lag utgör laga förfall, hindrats att i rätt tid fullgöra vad som honom ålegat, utlöper tidsfristen för honom 14 dagar efter att detta förfall upphört.

4. Färjebiljetter

Förkomna färdhandlingar ersättes ej. Vid ändring av resväg måste ny färjebiljett lösas. Delvis utnyttjad biljett återbetalas ej.

5. Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd kan tecknas vid beställning av resenär som skydd mot avbeställningsavgifter vid akut sjukdom eller olycksfall. Betalas samtidigt med anmälningsavgiften, eller i de fall anmälningsavgift ej krävs i samband med slutbetalning.

Kostnad 50:-/person. För barn t.o.m. 14 år i vuxens sällskap ingår avbeställningsskydd automatiskt.

Om resenär som tecknat avbeställningsskydd avbeställer resan på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat resenären själv eller hans maka, barn, föräldrar, syskon eller person, med vilken resenären sammanbor under äktenskapsliknade former debiteras endast expeditionsavgift enligt punkt 2.1 enligt ovan. Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet återbetalas ej. Läkarintyg erfordras och skall vara arrangören tillhanda senast 10 dagar efter avbeställningen. Senareläggning av resan räknas som nybeställning.

Skyddet är personligt, om ej annat anges.

 

Stena Line AB - allmänna transportvillkor

Bortfraktare är Stena Line AB.

För befordran av passagerare och resgods skall gälla Svenska Färjerederiers Transportvillkor för Passagerare- och Resgods med avgångs-och/eller bestämmelseort i Sverige antagna den 1 juni 1980 av Sveriges Redareförening efter förhandlingar med konsumentverket.

1. Definitioner.

1.1 Med resgods avses varje föremål, inbegripet fordon som transporteras för passagerarens räkning och ej är att hänföra till last.

1.2 Med handresgods avses resgods som passageraren för med sig eller har i sin hytt eller eljest i sin vård under transporten inbegripet vad han har i eller på medfört fordon.

1.3 Med last avses dels gods som passageraren inte kan föra med sig under transporten eller förvara i sitt fordon, dels gods som upptar utrymme i fartygets lastrum eller i fordon inlastat gods med en vikt överstigande 150 kilogram som körs som ett led i kommersiell verksamhet, dels bussar och liknande fordon i yrkesmässig linje- eller beställningstrafik för kollektiv transport av passagerare.

2. Tillämplig lag svensk lag.

2.1 Svensk lag skall nedan under 2.2 angivet undantag tillämpas på transport som utföres av rederiet under dessa villkor.

Utländsk lag och speciella bestämmelser.

2.2 Vid sjötransport som utförs av annan transportör än Rederiet på sätt som anges i 6.5 kan utländsk lag bli tillämplig. Vid transport med järnvägsfärja på så kallad genomgångsbiljett tillämpas särskilda bestämmelser om vilka järnvägen kan lämna upplysning.

3. Platsbokning och bindande avtal.

3.1 Plats för passagerare och fordon skall i fjärrtrafik bokas på förhand. Utan förhandsbeställning kan plats ombord ej utlovas. Med fjärrtrafik avses all annan trafik än vad som anges i 3.2.

3.2 Bokning av plats för passagerare och fordon tillrådes även i närtrafik för den som obetingat måste resa med en speciell tur enär plats annars ej kan utlovas vid varje enskilt tillfälle. Med närtrafik avses trafik på Danmark, Gotland, Norge och Åland.

3.3 Bindande avtal sluts mellan passageraren och Rederiet genom:
a) bokning som bekräftas av Rederiet eller om bokning ej erfordras.
b) betalning av resans pris eller om vederlag ej utgår.
c) påbörjande av ombordstigning på fartyg eller annat transportmedel som tillhandahålles av Rederiet.

4. Avbeställning.

4.1 I avbeställning inbegrips att passageraren inte checkar in eller förvägras utresa.

4.2 Avbeställningsavgift per person och/eller fordon utgår enligt följande:
a) Mer än 30 dagar före avresedagen 0 kr.
b) 30-15 dagar före avresedagen 15 %.
c) 14 dagar till 24 timmar före avresa 50 %.
d) Inom 24 tim före avresa 100 %.

Nedsättning kan förekomma i vissa fall. Se 15 kap. 14§ andra stycket sjölagen. På linjer med stor turtäthet utgår ej avbeställningsavgift i närtrafik. Vad som är närtrafik anges i 3.2.

4.3 Vid resa tur och retur beräknas avbeställningsavgiften med hänsyn till tidsrymden mellan avbeställningsdagen och varje avresedag för sig.

4.4 Vid avbeställning på grund av sjukdom, olycksfall, dödsfall eller annan skälig anledning debiteras 10% av resans pris. Rederiet bör underrättas om sådant hinder inom rimlig tid.

5. Biljett och fartyg.

5.1 Biljett skall uppvisas vid incheckning i samband med ombordstigning och vid busstransport som inkluderats i priset. Arrangemang såsom paketresa, busstransport, hotellvistelse, utflykter och måltider ingår i biljettens pris endast om det är särskilt angivet.

5.2 Rederiet har rätt att utföra transporten med ordinarie linjefartyg eller annat lämpligt fartyg.

6. Rederiets ansvar.

6.1 Rederiet är ansvarigt för skada eller förlust på grund av händelse under befordringen eller på grund av försening om skadan eller förseningen har vållats genom fel eller försummelser av Rederiet eller någon för vilken detta svarar. Av 15 kap. 17, 18 och 20§ i sjölagen följer att Rederiet för att undgå ansvarighet i flera fall måste visa att fel eller försummelse ej har förekommit. Vad beträffar ansvaret för försening skall beaktas att publicerade tidtabeller är uppgjorda med hänsyn till normala förhållanden.

I de fall rederiet tillhandahåller anslutningstransport med annat transportmedel än fartyg ansvarar Rederiet för skada eller förlust enligt de regler som gäller för detta transportmedel.

6.2 Rederiets ansvar är vid skada, förlust eller försening begränsat. Begränsningarna av ansvarigheten enligt 6.3 och 6.4 kan inte åberopas om det visas att någon i rederiledningen vållat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

6.3 Sjölagens begränsningsbelopp uttrycks i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (SDR). Värdet på SDR anges i dagspressen under rubriken Valutakurser. I det följande anges de belopp som rederiets ansvar uppgår till dels i SDR, dels i svenska kronor enligt gällande SDR-kurs per 2005-02-28 1 SDR=SEK 10.00.

1) Personskada och dödsfall 175.000 SDR ca SEK 2.039.000.
2) Försening av passagerare 4.150 SDR ca SEK 48.300.
3) Skada på, förlust eller försening av
a) Handresgods, ej förvarat i eller på fordon 1.800 SDR ca SEK 21.000
b) Dyrbarheter, som bortfraktaren tagit emot för säker förvaring 6.750 SDR ca SEK 78.600.
c) Fordon 10.000 SDR ca SEK 116.500.
d) Annat resgods 2.700 SDR ca SEK 31.500.

Friskrivningar.

6.4 Rederiet fritar sig från allt ansvar såvitt rör

a) passagerare för tiden innan denne går ombord och efter det att han gått iland med undantag för vad som anges under 6.1 andra stycket
b) handresgods för tiden innan resgodset förs ombord och efter det att det förts iland med undantag för vad som anges under 6.1 andra stycket.

Friskrivningarna kan inte åberopas i fall som anges i 6.2.

Rederiet är ej skyldig att ersätta penningar, konstföremål och andra dyrbara föremål annat än om Rederiet mottagit egendomen för förvaring.

Friskrivning från ansvar för sjötransport som utföres av annan än rederiet.

6.5 Om av biljetten framgår eller om det eljest är avtalat eller klart förutsatt att transporten helt eller till bestämd del skall utföras av annan än Rederiet förbehåller sig Rederiet frihet från ansvar för skada, förlust eller försening orsakad av händelse under del av befordringen som utförs av den andre. Detsamma gäller om passageraren enligt ingånget avtal har rätt att helt eller delvis anlita annan transportör än Rederiet.

Självrisker.

6.6 Rederiet förbehåller sig att passageraren själv skall stå risken intill angivna belopp.

1) för varje fordon som skadas 150 SDR ca SEK 1.750.
2) för varje annan resgodsskada 20 SDR ca SEK 230.
3) för skada på grund av försening 20 SDR ca SEK 230.

Självriskerna kan inte åberopas i fall som anges i 6.2 och inte heller vid totalförlust.

7. Last.

Last transporteras enligt bestämmelserna i 13 kap. sjölagen. För last utgår frakt enligt tariff.

8. Farligt gods, ersättningsskyldighet för passageraren

Resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för fartyg, liv eller annat gods får inte tas ombord som resegods eller handresgods utan måste bokas som last och transporteras enligt särskilda föreskrifter. Enligt 15 kap 8§ sjölagen har passageraren skyldighet att upplysa Rederiet om godsets farliga beskaffenhet före resans början. Rederiet har rätt att allt efter omständigheterna utan ersättningsskyldighet låta föra iland farligt resgods eller oskadliggöra eller förstöra det om det tagits ombord utan att Rederiet kände till dess beskaffenhet.

Har resgods orsakat skada för Rederiet eller skada på fartyget är passageraren ersättningsskyldig om skadan beror på att han eller någon för vilken han svarar gjort sig skyldig till fel eller försummelse.

9. Levande djur.

Transport av levande djur kan endast ske efter särskild överenskommelse med Rederiet. Rederiet ansvarar ej för skada på eller förlust av levande djur.

10. Reklamation.

Eventuella klagomål bör genast framföras till något av befälen ombord. Skadeståndsanspråk skall framföras till Rederiet inom skälig tid efter inträffad skada eller förlust (max 6 mån.).

11. Behörig domstol.

Talan i anledning av tvist som inte biläggs i godo kan efter kärandens val endast väckas vid domstol.

1. för den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse.
2. för den avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseorten för sjötransporten.
3. i den stat där käranden har sin hemvist eller eljest är varaktigt bosatt förutsatt att svaranden har driftsställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt eller
4. i den stat där transportavtalet slöts förutsatt att svaranden har driftsställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt.

12. Preskription.

Nedanstående fordringar upphör om talan inte väcks vid behörig domstol (Se klausul 11), i fråga om

1. fordran på ersättning för personskada eller försening.

alt a) inom två år från ilandstigningen eller
alt b) om passageraren avlidit under transporten inom 2 år från den dag ilandstigningen skulle ha ägt rum, eller
alt c) om passageraren avlidit efter ilandstigningen inom två år från dödsfallet men inte senare än tre år från ilandstigningen

2. Fordran på ersättning på grund av att resgods skadats, gått förlorat eller försenats vid sjötransport.

alt a) inom två år efter det godset förts iland eller
alt b) om det gått förlorat inom två år från det godset skulle ha förts iland.

13. Försäkring.

Passagerare rekommenderas att teckna egen försäkring för sjöresan och utlandsvistelsen.

 

Stena Line Scandinavia AB - särskilda transportvillkor

Ej incheckad/utnyttjad utresa innebär automatisk annullering av hela bokningen, dvs även hemresan.

Nedanstående avgifter ersätter anmälnings- och avbeställningsavgifter i avsnittet Allmänna transportvillkor.

Vid avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfall debiteras avbeställningsavgifter (se tabell) för de som ej har tecknat avbeställningsskydd.

Anmälningsavgiften skall erläggas senast 10 dagar efter bokningstillfället och förhandsbokade biljetter skall vara till fullo betalda senast 28 dagar före avresan såvida ej annat angivits i broschyr eller på inbetalningskort. Biljetter som bokas senare än 28 dagar före avresan skall betalas till fullo vid bokningstillfället, såvida ej annat avtalats.

Borttappade, stulna eller förstörda biljetter ersätts ej. Försäkring rekommenderas.

Anmälnings- och avbeställningsavgifter transportresor på Stena Lines linjer gäller på Danmarkslinjen enbart för transportresor med fordon.

Anmälningsavgift:
100:-/person på linjerna Göteborg-Kiel, Karlskrona-Gdynia och Oslo-Frederikshavn.
10% på resans totalpris, dock lägst 100:- på linjerna Göteborg-Frederikshavn och Varberg-Grenå
Avbeställningsavgifter1
30-15 dagar före avresa 50:-/person
14-1 dag före avresan2 50% av resans totalpris
24 tim före avresan eller senare 100% av resans totalpris

1. Gäller ej transportresa utan fordon på linjerna Göteborg-Frederikshavn och Varberg-Grenå
2. Inklusive avresedagen

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd kan tecknas av resenär som skydd mot avbeställningsavgifter vid akut sjukdom eller olycksfall. I avbeställningsskyddet för vuxna ingår automatiskt avbeställningsskydd för medföljande barn t.o.m. 14 år.

Skyddet är personligt, om ej annat anges.

För den resenär som träffat avtal om avbeställningsskydd och har rätt att avbeställa resan pga sjukdom eller olycksfall, utgår ingen avbokningsavgift vid avbeställning.

VAD KOSTAR AVBESTÄLLNINGSSKYDDET?
50:-/person vid resa Göteborg-Kiel, Karlskrona-Gdynia eller Oslo-Frederikshavn
50:-/fordon vid resa Göteborg-Frederikshavn eller Varberg-Grenå
Beloppet är förverkat om man utnyttjar avbeställningsskyddet

Avbeställningsskyddet gäller för: Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes make/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led, syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. Resenären ska avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen ska på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg

Stena Line Scandinavia AB friskriver sig från ansvar för eventuella fel lämnade i broschyrer, turlistor liksom i annan allmän information i samband med researrangemanget. Vidare förbehåller sig Stena Line Scandinavia AB rätt att utan särskild underrättelse löpande vidta förändringar i pris- och turlistor.


<IMG SRC="http://sdc.stenaline.com:82/dcsg81slcrynghbtesccil72s_7i9s/njs.gif?dcsuri=/nojavascript&WT.js=No" HEIGHT="1" WIDTH="1" NAME="DCSIMG" BORDER="0" ALT="">
Document Actions
Log in


Forgot your password?
 
« August 2019 »
August
MoTuWeThFrSaSu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031